การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7”

      ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล : ออนไลน์ – ออฟไลน์ โดยมี ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า เป็นวิทยากรพิเศษ โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

      ส่งบทความฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000  หรือส่งทางออนไลน์ ที่ https://sites.google.com/view/sskruconference7  หรือ ส่งมาทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบแสดงความจำนง โทรศัพท์  0 4561 7982


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 045 617 982
โทรสาร 045 643 607
E-mail : sskru.journal@gmail.com

 125 total views,  1 views today