ขอแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยเข้าในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (Tiras/NRMS)

      เนื่องจากปัจจุบันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุน เช่น วช. สกสว. เป็นต้น ต้องนำข้อเสนอเข้าระบบฐานข้อมูลของานวิจัย (Tiras/NRMS) ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะนำเสนอโครงการวิจัยเข้าในระบบ ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ ดังไฟล์แนบ อ่านเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม
คุณนาฎนภา จรเข้ โทร 1177

 103 total views,  1 views today