ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที http://www.thaiwest.su.ac.th/ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ : 061-6284101 โทรสาร : 034-255-808 E-mail : thaiwest.su@gmail.com

 132 total views,  1 views today