ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Digital HR Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดหลัก Liquid Workforce : Building the Workforce for Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ณ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ซึ่งการจัดงาน Digital HR Forum 2020 เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันยุคสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนทัศนคติในโลกของการทำงานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่จะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce การแลกเปลี่ยนรวมกันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรและประเทศชาติต่อไป ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนามเจ้าภาพร่วมการจัดงาน จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-7750 ต่อ 221, 222, 223
หรือเว็บไซต์ https://www.augustseries.com

 101 total views,  1 views today