ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารคระครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร 036 411 112 หรือ 086 129 2336
E-mail : edutru.journal@gmail.com

 124 total views,  2 views today