เชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ผู้สนใจสามารถส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 075 770 136-7 ต่อ 141

 62 total views,  1 views today