ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit Graduate School Academic Journal, ISSN 1686-0659 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจร่วมส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่2) และมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ทุก 4 เดือน สามารถเข้าระบบ online ได้ที่ http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/


สอบถามรายละเอียดเพื่อเติม
โทร 02 241 7191 ต่อ 4131 หรือ 4135
โทรศัพท์มือถือ 089 894 7473 (ในวันและเวลาราชการ)

 214 total views,  2 views today