การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group (11th# NCSAG 2021)หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่”วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ, จังหวัดชลบุรีDeadline submission: 5 มีนาคม 2564Website: http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ:1. การศึกษา2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ติดต่อสอบถาม:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขโทรศัพท์ 038-517007
หมายเลขโทรสาร 038-513090
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-5218198
E-mail: ncsag2021@gmail.com

 48 total views,  1 views today