กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม ประจำปี 2564 2565

ผู้ประสงค์จะเสนอโครงการสามารถส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) มายัง กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นี้


สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 610 5395 (วัลคุ์วดี)

 72 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *