มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งผลงานบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ

 • รูปแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 • รูปแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
  ตามกลุ่มผลงานการนำเสนอ ดังนี้
 1. กลุ่มการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. กลุ่มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
 3. กลุ่มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
 4. กลุ่มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

  ดูรายละเอียดกลุ่มการวิจัยเพิ่มเติมที่: http://conference.nu.ac.th/nrc17/dFiles/OKR.65.pdf

  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2564
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.nu.ac.th/nrc17/

  Remark: รูปแบบการจัดงานและการนำเสนอผลงาน
  Onsite: ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Online Conference: หากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงวันที่กำหนดจัดงานยังไม่คลี่คลาย

  ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฏาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  *** บทความวิจัยคุณภาพสูงจะได้รับเชิญให้พัฒนาเป็นต้นฉบับบทความเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ (Peer-reviewed) ใน Special Issue ของ Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) และ Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) และ The Journal of Asian Plus for Student Research and Innovation

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8788
E-mail: nrc@nu.ac.th

 80 total views,  1 views today