การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนดไว้ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

1. รายวิชาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เลือกเรียนวิชาใดต่อไปนี้ ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยงานที่จัดทำชั่วโมงระดับ
CMU010รู้เท่าทันสื่อ Media Literacyมหาวิทยาลัยเขียงใหม่10พื้นฐาน
SU008พลเมืองดิจิทัลมหาวิทยาลัยศิลปากร5พื้นฐาน
CMU011IT Literacyมหาวิทยาลัยเขียงใหม่10กลาง
DEPA002พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล2กลาง
OCSC008Google Tools เพื่อการพัฒนางานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน6กลาง
SPU002เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยศรีปทุม10สูง
STOU006เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช10สูง
WU011การออกแบบ Infographicมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6สูง
CMU009Information Literacyมหาวิทยาลัยเขียงใหม่10แนะนำอื่น ๆ
KMUTT015การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี5แนะนำอื่น ๆ
รพบ003Cloud Technology Tools เฟือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6แนะนำอื่น ๆ

2. รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) เลือกเรียนวิชาใดต่อไปนี้ ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยงานที่จัดทำชั่วโมงระดับ
BRU001ภาษาอังกฤษพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แนะนำ)24พื้นฐาน
CMU018ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยเขียงใหม่10พื้นฐาน
CRRU016ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย8กลาง
CU006ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กลาง
KU005ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15สูง
KU006ภาษาอังกฤษฟ้ง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15สูง
HU005ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่5แนะนำอื่น ๆ
UP001ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างมหาวิทยาลัยพะเยา10แนะนำอื่น ๆ
UP002ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยพะเยา10แนะนำอื่น ๆ

3. รายวิชาด้านการเงิน (Financial Literacy) เลือกเรียนวิชาใดๆ ในเว็บไซต์  https://elearning.set.or.th/ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

4. รายวิชาด้านสังคม (Social Literacy) เลือกเรียนวิชาใดต่อไปนี้ ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยงานที่จัดทำชั่วโมง
 SWU013จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8
 SWU004การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6
 NU018การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต6

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต้องอบรมในแต่ละทักษะ ไม่น้อยกว่าทักษะละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง หากหลักสูตรใดมีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 20 ชั่วโมง ต้องหาหลักสูตรอื่นในทักษะเดียวกันมาเรียนเพิ่ม จนกว่าจะได้ 20 ชั่วโมงขี้นไป

นอกจากการเลือกเรียนผ่านทางเว็บไซต์ thaimooc.org  แล้ว ยังผู้ปฏิบัติงานในโครงการนี้ยังสามารถเลิอกเรียนจากหลักสูตรทางเลือกทางเว็บไซต์ระบบ e-Learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) ก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขต้องเรียนทักษะละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

 4,739 total views,  4 views today