ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการของโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ Early Stage

               ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างโครงการ ของโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ Early Stage จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา นั้น

บัดนี้การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ของโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ระดับ Early Stage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รับสมัครลูกจ้างโครงการ
การดำเนินการ
ทำหนังสือมอบอำนาจในการเซ็นต์เอกสาร
ให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เสร็จสิ้น
ประกาศรับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2564
เสร็จสิ้น
รับสมัคร
วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564
เสร็จสิ้น
ประกาศผู้มีสิทธิสอบทาง https://rdi.rmutk.ac.th
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
เสร็จสิ้น
สอบข้อเขียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
เสร็จสิ้น
ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เสร็จสิ้น
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ระหว่างดำเนินการ
เริ่มงานตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โทร 02 287 9600 ต่อ 3111

 38 total views,  1 views today