มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร และ วารสาร BU Academic Review

Review (เปิดรับบทความวิจัย) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ โดยวารสารทั้งทั้ง 2 ฉบับ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 407 3888

 23 total views,  1 views today