ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี: “ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี:”ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”หัวข้อ: “ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Challenges in Innovation Development for Sustainability) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 การประชุมออนไลน์Deadline submission: 4 มีนาคม 2565 

Website: https://conference.bu.ac.th/

บทความที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ จะได้รับการตีพิมพ์ในสาร BU Academic Review (TCI กลุ่ม 1) และวารสารนักบริหาร (TCI กลุ่ม 1) ขอบเขตของผลงาน;สาขาที่เปิดรับบทความ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1. บริหารธุรกิจ 2. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นวัตกรรมการศึกษา


ติดต่อสอบถาม:
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพหมายเลข
โทรศัพท์: 02-407-3888 ต่อ 2817-2819 E-mail: conference@bu.ac.th

 16 total views,  1 views today