ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.2

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยสามารถส่งข้อมูลทางไปรษณีย์
เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research2026@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาการ
โทร. 0-2242-5900 ต่อ 5761
อีเมล. research2026@gmail.com

 83 total views,  1 views today