การอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ด้วยโปรแกรม AMOS

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ด้วยโปรแกรม AMOS ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท


สอบถามรายละเอียด
โทร. 02 218 8230
Lind id : @workshop_cphs

 21 total views,  1 views today