ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งสื่อสาร รณรงค์ ขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้และขยายผลในสังคมไทย

ประเภทของรางวัล
(1) ประเภทบุคคล จำนวน 200 รางวัล
(2) ประเภทชุมชน และองค์กร จำนวน 100 รางวัล
(3) ประเภทสื่อ จำนวน 9 สาขา (สาขาละ 3 รางวัล) รวม 27 รางวัล ดังนี้

 • สาขาที่ 1 สาขา สื่อละคร
 • สาขาที่ 2 สาขา สื่อภาพยนตร์
 • สาขาที่ 3 สาขา คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
 • สาขาที่ 4 สาขา สื่อโฆษณา
 • สาขาที่ 5 สาขา บทเพลง
 • สาขาที่ 6 สาขา รายการวิทยุ
 • สาขาที่ 7 สาขา รายการโทรทัศน์
 • สาขาที่ 8 สาขา สื่อสิ่งพิมพ์
 • สาขาที่ 9 สาขา สื่อดิจิทัล
  รวมทั้งสิ้น 327 รางวัล

เปิดรับเสนอผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
โดยผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน ได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) เสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.moralawards.com
(2) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มาที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ จำเป็นต้องแนบไฟล์ผลงานบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD (ไฟล์ AVI, WMV, MP4, MOV ฯลฯ ไฟล์เอกสาร PDF และ Link ผลงาน) โดยถือวันส่งต้นทางตามที่ประทับตราเป็นสำคัญ
(3) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ moral.media.awards@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวสาริณี ถูกจิตร โทร. 089 499 0648
นายภุชคิน วรรณรังษี โทร. 095 309 3383
นายเกียรตินัย เวสวรางกูร โทร. 061 103 5873

 38 total views,  1 views today