เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร TU NEXT e-learning platform

ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทำ TU NEXT e-learning platform เพื่อรองรับการ Reskill & Upskill และเพิ่มช่องทางการให้บริการวิชาการในรูปแบบ e-learning ให้กับนักศึกษา บุคลากร ภาครัฐ/เอกชน และประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ


โทร. 02 613 3820-3 กด 0 หรือ 100
มือถือ 093 756 8318

 65 total views,  1 views today