เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิทัล : Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เคมีร โดยเปิดรับบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 02 763 2600 ต่อ 2704 หรือ 2752
E-mail : jedt@tni.ac.th

Loading