มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการรูปแบบต่างๆ ของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/index


ติดต่อสอบถาม
โทร. 074 200 347

Loading