เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ บทความทุกบทความได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชียวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/


ติดต่อสอบถาม
โทร. 061 695 8691 (วลีรักษ์)

Loading