เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index


ติดต่อสอบถาม
โทร. 061 695 8691 (วลีรักษ์)

Loading