แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2


สำนักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ 02 333 3851 (วิภาดา) 02 333 3879 (ชลกาญจน์)
E-mail : policyandstrategy@mhesi.go.th

Loading