แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี เปิดรับบทความวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปลี่ยนเว็บไซต์วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี จาก http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT เปลี่ยนเป็น https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


Academic Resource and Information Technology Center, Suan Sunandha Rajabhat University

Tel.02-1601155, 02-1601249

Loading