ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RPUBAJOURNAL


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1432 หรือ 061-423-2996 E-mail: businessjournal@rpu.ac.th อ่านโปสเตอร์ คลิก

Loading