งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ DGTI-Con 2023

DGA เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ ครั้งที่ 2 หรือ The 2nd International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2023)
เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างนักวิจัย หรือนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการประยุกต์และต่อยอดผลงานวิจัย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานบริการของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถร่วมส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ใน 5 สาขา (include but not limited to) ได้ดังนี้
Innovations & Technology for Public Sector
Small and Medium Enterprises SME
Services and Welfare
Smart Education
Sustainable Technology for Agriculture & Food Systems
โดยเปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

  • Full Paper Submission : 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 66
  • Acceptance Notification : 15 กรกฎาคม 66
  • Early Registration Period : 15 – 31 กรกฎาคม 66
  • Camera-Ready Submission : 5 สิงหาคม 66
  • Conference Date : 16 สิงหาคม 66

สำหรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งไทยและต่างประเทศ จะถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ DGTI-Con 2023 ครั้งนี้ และนำไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลนานาชาติของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) รวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะได้รับโอกาสในการเผยแพร่และตีพิมพ์ใน Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่ง Paper ในงานประชุมวิชาการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dgti.dga.or.th/en/dgti-con2023


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 080 045 3461

Loading