มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 15

poster

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “BCG Model กับการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง : โอกาสและความท้าทาย สู่การพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


สอบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 062 352 2588 / 088 443 4139

Loading