ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/about/submissions


ติดต่อสอบถาม
นางสาวแก้วตา สังขชาติ เลขานุการวารสารฯ
โทรศัพท์ 074 286 691

Loading