มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Agricultural and Biological Science) เคมี (Chemistry) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI


สอบถามเพิ่มเติม
คุณนารา สิงคมาศ
โทร. 074 317 655 , 083 536 0199
คุณทรงธรรม ธีรกุล
โทร. 086 965 7381

Loading