เชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-polymt-poly


สอบถามเพิ่มเติม
คุณสุภาพร ทองสร้อย
โทร. 045 283 772 , 098 113 8268

Loading