ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรีย มาเพื่อทราบและพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือกับ TPV SAL และ FH Karnten


กรมยุโรปกลาง
โทร. 02 203 5000 ต่อ 13143

Loading