ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (TCI กลุ่มที่1) ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว


สอบถามและติดต่อได้ที่
กองบรรณาธิการวารสาร โทร 075 770 736-7

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *