สวทช. : จัดอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 2

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจสาระสำคัญของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เข้าใจเทคโนโลยี สินค้า/บริการดิจิทัล และแนวทางในการเขียน TOR ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียน TOR การจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัลเพื่อให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

www.career4future.com/tor


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)

Loading