วช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2024

banner

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยนำเสนอ ทั้งภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

3. การวิจัยด้านการศึกษา

4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม : https://researchexpo.nrct.go.th


ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ : 02-561-2445 ต่อ 515,517,518,519
  โทรสาร : 02-579-0109 , 02-579-0455
  E-mail :researchexpo@nrct.go.th

Loading