มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความและส่งบทความได้ที่ :
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/about/submissions

โทร. 032 720 536-9 ต่อ 1080

 64 total views,  1 views today