เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้สนใจส่งบทความเพื่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

  1. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
  2. มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 034 709 097

Loading