สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1) บทความวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสาร TNI Journal of Engineering and Technology” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการส่งบทความได้ทาง https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)

2) บทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจและภาษา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสาร TNI Journal of Business Administration and Languages” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการส่งบทความได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 763 2600 ต่อ 2704 หรือ 2752
E-mail : journaleng@tni.ac.th

 145 total views,  1 views today