ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสหสาขาวิชา

ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)

โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 จะได้รับค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สนใจสามารถนำส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ (คลิ๊ก)

ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลัง 31 สิงหาคม 2565 อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป


สอบถามเพิ่มเติม 0 2670 8888 ต่อ 3751 หรือ 3752
email : nbtcjournal@nbtc.go.th

 45 total views,  1 views today