จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา


RDI Newsletter vol.1   2019
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 IAMBEST4
RDI Newsletter vol.11  2019
งานวันประมงแห่งชาติ
RDI Newsletter vol.21 2019
ท่านอลงกรณ์ ท่านอรรถพร พลบุตร เยี่ยมชมงานวิจัย
RDI Newsletter vol.2   2019
ประชุมหารือการจัดตั้ง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
RDI Newsletter vol.12  2019
MOU ดีไซน์ แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
RDI Newsletter vol.22 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประกอบธุรกิจ
RDI Newsletter vol.3   2019
RMUTCON
RDI Newsletter vol.13  2019
ประชุม ร่วมกับดีไซน์ แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
RDI Newsletter vol.23 2019
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ เข้าประชุมร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ
RDI Newsletter vol.4   2019
World HAPEX2019
RDI Newsletter vol.14  2019
ประชุมเตรียมความพร้อม ตลาดนัดนักศึกษา
RDI Newsletter vol.24 2019
เข้าพบผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี
RDI Newsletter vol.5   2019
ตรวจประกันคุณภาพภายใน 2562
RDI Newsletter vol.15  2019
ม.เกษตร เป็นพี่เลี้ยง TOL
RDI Newsletter vol.25 2019
ประชุมหารือการพัฒนาศูนย์การช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม
RDI Newsletter vol.6   2019
ประชุมชีแจงแนวทางกรอบบูรณาการวิจัย 2564
RDI Newsletter vol.16 2019
ประชุมนักวิจัย ชี้แจงการรับงบประมาณเงินรายได้ 63
RDI Newsletter vol.26 2019
รายงายความก้าวหน้า รอบ10เดือนฯ จ. สุพรรณบุรี
RDI Newsletter vol.7   2019
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
RDI Newsletter vol.17 2019
บ.ดีไซน์แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชม มทร.กรุงเทพ
RDI Newsletter vol.27 2019
โครงการพัฒนาบริการและส่งเสริมศักนภาพผู้ให้บริการโลจิสติสติกส์
RDI Newsletter vol.8   2019
ประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
RDI Newsletter vol.18 2019
สร้าง เสริม สุข วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืน ด้วย วทน.
RDI Newsletter vol.28 2019
นำเสนอรายงานติดตามผลการดำเนินงาน UBI
RDI Newsletter vol.9   2019
เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรี

RDI Newsletter vol.19 2019
เตรียมรายงานความก้าวหน้า การสร้างคุณค่า
และเพิ่มมูลค่า OTOP
RDI Newsletter vol.29 2019
ประชุมเตรียมโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 63

RDI Newsletter vol.10 2019
MOU กับ สจล ชุมพร

RDI Newsletter vol.20 2019
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลับ

Loading