ฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย

ชื่อฐานข้อมูลJournal Impact Factor
ThaiLIS ProjectScopus Journal Search
TCIISI Journal Search
Beall’s List of Predatory Publishers
รายชื่อวารสารต้องห้ามใน Bell’s List
บัญชีสำนักพิมพ์
TCI Journal Search


แหล่งข้อมูลการทำวิจัย & วิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้ในการอ้างอิง

 1. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://cuir.car.chula.ac.th
 2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://digital.library.tu.ac.th
 3. Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
  ** VPN / บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกฟรี
 4. Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
  ดาวน์โหลดงานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!!
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://library.cm.mahidol.ac.th/…/105-thailand-science…
 5. คลังวิทยานิพนธ์ มจร.
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php
 6. ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ – มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  http://www.nbc.mcu.ac.th/?cat=11
 7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ & วิทยาเขตพะเยา
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  http://202.28.109.103:90/etheses
 8. Social Science Research Network
  SSRN´s eLibrary provides 851,438 research papers from 432,157 researchers across 30 disciplines.
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://library.cm.mahidol.ac.th/…/77-social-science…
 9. CORE
  รวบรวมบทความวิจัยทางวิชาการกว่า 192 ล้านเรื่อง สามารถค้นหาได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นคว้า ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ภาษา ปีที่เผยแพร่ หรือสำนักพิมพ์
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่ core.ac.uk
 10. PQDT OPEN
  วิทยานิพนธ์จากทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://library.cm.mahidol.ac.th/…/online…/63-pqdt-open
 11. BASE
  เป็น academic search engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา
  ทั่วโลก แบบ open access
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://www.base-search.net
 12. Google Scholar
  ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการอีกด้วย
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://scholar.google.com
 13. Project MUSE
  วารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://library.cm.mahidol.ac.th/…/onli…/84-project-muse
 14. ScienceDirect
  Research starter ผู้เริ่มทำวิจัย จากสำนักพิมพ์ Elsevier
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://library.cm.mahidol.ac.th/…/onl…/80-sciencedirect
 15. 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐫𝐯𝐚𝐫𝐝
  ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ Harvard University ให้บริการแบบ open-access สามารถค้นหาและดาวน์โหลดงานวิจัยได้ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็มสาขาต่างๆ เช่น Arts & Sciences | Medicine | Public Health | Business และ Law
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://dash.harvard.edu/community-list…
 16. Project Gutenberg
  รวบรวมหนังสือสำหรับคนที่ทำวิจัยสายภาษาและวรรณกรรม มีให้ดาวน์โหลดฟรีๆ มากกว่า 6 หมื่นเล่ม
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  gutenberg.org/ebooks/search/?
 17. Dissertations.se
  ดาวน์โหลด e-Thesis ทั่วโลกฟรี สำหรับผู้วิจัย นักศึกษา บุคคลทั่วไป เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการอ้างอิง
  📌 ดาวน์โหลดได้เลยที่
  https://www.dissertations.se

ฐานข้อมูล UTKRMS

ระบบบริหารจัดงานการวิจัย มทร.กรุงเทพ

ฐานข้อมูล NRIIS


ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

scopus

ฐานข้อมูล OPAC

ฐานข้อมูลทรัพย์กรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ ฯ ได้แก่ รายการบรรณานุกรมของหนังสือสารคดี บันเทิงคดี วิชาการ หนังสืออ้างอิงโครงงานปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายชื่อวารสาร ดรรชนีบทความวารสาร

ฐานข้อมูลคลังความรู้ UTK

จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถอ้างอิงระบบการจัดเก็บแบบ ดัลลินคอร์เมทาดาดาในการบรรยายรายละเอียดของเอกสาร สารสนเทศ

ฐานข้อมูล e-book

จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มเกี่ยวงานเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสารของมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูล IQNewsClip

เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ ที่ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ชื่อ ในรูปแบบคลิปข่าวที่เป็นภาพสีและขาวดำจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่โดยมีฟังก์ชั่นในการสืบค้นข่าวแบบ Full-Text

ฐานข้อมูล e-book GVRL


เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวบรวม เนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์สังคม มีหนังสือ 50 ชื่อเรื่อง

คู่มือ FortiClient ในการทำ VPN

คู่มือใช้งาน FortiClient ใน PC
คู่มือใช้งาน FortiClient ใน Android
คู่มือใช้งาน FortiClient ใน IOS

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความเต็มฉบับ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)


เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เนื้อหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูล ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal


เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink


เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,110 เล่ม ที่มากับ ฐานข้อมูล SpringerLink

American Doctoral Dissertations Free Research Database in EBSCO database


ซึ่งเป็นเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมลิงค์ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาไว้มากกว่า 172,000 รายการ ตั้งแต่ปี 1902 จนถึงปัจจุบัน เป็นปริญานิพน์จากสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เช่น OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University เข้าใช้บริการผ่านฐานข้อมูลของ ESSCOhost   1 ม.ค. 60 – ธ.ค. 60

ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)


เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวารสาร  รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ แลบุคลากร เว็บไซต์เพิ่มเติม http://tdc.thailis.or.th

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database)

บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ไทยของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2535- จนถึง 2550 มีข้อมูลทั้งสิ้น 80,663 ระเบียน

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

เป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ของห้องสุมดสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดห้องสมุดในประเทศไทย

Alist Opac

Alist Opacเป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ, ยืมต่อ, จอง และ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จาก Applicationนี้ ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุด แอพพลิเคชั่นชื่อ : ALIST OPAC

Application The 1 Book E-Library


โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน  ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “The 1 Book E-Library” รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลย สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ  OLB1410119200T เข้าใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Journals

อักขราวิสุทธิ์


ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูล Web of Science


เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

Loading