ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและแผนงาน

Asst. Prof. Dr.Saichol Chudjuarjeen
Vice President

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Asst. Prof. Dr.Sutham Siwawut
Director of Research and Development Institute

Tel.02 287 9600 Ext. 9622

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ สงวนพวก
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร

Asst. Prof. Dr. Krish Sa-Nguanpuag
Deputy Director of Research and Development Institute

Tel.02 287 9600 Ext. 3101

E-mail
ดร.ดิเรก บุญธรรม
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย

Dr.Direk Boonthum
Deputy Director of Research and Development Institute

Tel.02 287 9600 Ext. 3102

E-mail
อาจารย์ประภาพร ร้อยพรมมา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายฝึกอบรม

Ms.Prapaporn Roipromma
Deputy Director of Research and Development Institute

Tel.02 287 9600 Ext. 3103

E-mail
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Assoc. Prof. Dr.Kanokwan Ngaosuwan
Assistant of Research and Development Institute

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ สีใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Asst. Prof. Kamonwan Seesai
Assistant of Research and Development Institute

E-mail
อาจารย์วี วงษ์เทียนกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Mr. Wee Wongtiankul
Assistant of Research and Development Institute

Loading