ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ
รองอธิการบดี

Asst. Prof. Nopparat Paivimut
Vice President

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Asst. Prof. Dr.Saichol Chudjuarjeen
Director of Research and Development Institute

E-mail
อาจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร

Ms.Rungthiwa Wongpaisanrit
Director of Research and Development Institute

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย

Asst. Prof. Dr.Sutham Siwawut
Director of Research and Development Institute

E-mail
อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายฝึกอบรม

Ms.Onanong Sansern
Director of Research and Development Institute

E-mail
ดร.กฤษณ์ สงวนพวก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Dr. Krish Sa-Nguanpuag
Assistant of Research and Development Institute

E-mail
ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Asst. Prof. Dr.Kanokwan Ngaosuwan
Assistant of Research and Development Institute

E-mail
ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Asst. Prof. Dr.Kanchit Kamlangkla
Assistant of Research and Development Institute

E-mail
ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ

Dr.Nipaporn Sangsawang​
Manager of Incubator

E-mail

 918 total views,  1 views today