หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี 2567

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2567


แบบฟอร์มงบประมาณ (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2568

แบบฟอร์มขออนุมัติเงินสนับสนุนการตีพิมพ์

แบบฟอร์มขออนุมัติเงินรางวัลการตีพิมพ์

แบบฟอร์มขออนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์ม งบประมาณเงินรายได้

เอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ

Loading