แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์ม งบประมาณแผ่นดิน – เงินรายได้

การนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

แบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาประเทศ

เอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

หนังสือราชการ

 5,293 total views,  1 views today