สถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 9 บัญญัติว่าการจัดตั้งการรวมและการยกเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎกระทรวง และการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือ กอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมหน่วยงานนี้เรียกชื่อว่า แผนกวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่ง สังกัดฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
         ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีสำนักงานอยู่ที่ อาคาร 36 ชั้น 3 รับผิดชอบสนับสนุนและ ส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่สนใจ บริการงานวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

Loading