สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 3111 ,  3115 (ฝึกอบรม)
โทรสาร  02 287 9684
E-mail : rdi@mail.rmutk.ac.th