สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 3111 ,  3112 (ฝึกอบรม)
โทรสาร  02 287 9684
E-mail : rdi@mail.rmutk.ac.th

 3,026 total views,  1 views today