จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา


RDI Newsletter vol.1 2020
โครงการพัฒนาบริการและส่งเสริมศักยภาพผู้ให้บริการโลจีสติกส์
RDI Newsletter vol.11 2020
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง
RDI Newsletter vol.21 2020
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว
RDI Newsletter vol.2 2020
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
RDI Newsletter vol.12 2020
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Turnitin
RDI Newsletter vol.22 2020
โครงการยกระดับขีดความสามารถ UTKBI
RDI Newsletter vol.3 2020
เทคนิคการเปิดร้านเสริมสวยให้รวยในยุค 2020
RDI Newsletter vol.13 2020
UTK CreTech2020
RDI Newsletter vol.23 2020
การประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
RDI Newsletter vol.4 2020
การยกร่างคำขอในด้านทรัยพย์สินทางปัญญา
RDI Newsletter vol.14 2020
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
RDI Newsletter vol.24 2020
โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน
RDI Newsletter vol.5 2020
มอบรางวัล โครงการตลาดนัด UTK chic & chill market
RDI Newsletter vol.15 2020
รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน UTK Talent Mobility
RDI Newsletter vol.25 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Business Model Canva
RDI Newsletter vol.6 2020
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรมระยะสั้น ธุรกิจร้านเสริมสวย
RDI Newsletter vol.16 2020
การตรวจประกันภายใน สวพ.
RDI Newsletter vol.26 2020
ประเมินผลการบ่มเพาะ แม่นิชขนมไทย
RDI Newsletter vol.7 2020
การทำขนมไทยใส่ไอเดีย
RDI Newsletter vol.17 2020
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว
RDI Newsletter vol.27 2020
การนำเสนอแผนธุรกิจ business Model Canvas
RDI Newsletter vol.8 2020
โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
RDI Newsletter vol.18 2020
การพัฒนาทักษะวิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการของสถาบันอาชีวศึกษา
RDI Newsletter vol.9 2020
ประชุมความร่วมมือการใช้แอฟพริเคชั่น หมอชนะ
RDI Newsletter vol.19 2020
MOU มทร.กรุงเทพ อบต.หนองนมวัวและวัดหนองกระดูกเนื้อ จ.นครสวรรค์
RDI Newsletter vol.10 2020
การประชุมวิชาการ I AM BEST2020
RDI Newsletter vol.20 2020
MOU มทร.กรุงเทพ โรงเรียนบ้านแคราย และโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนราม

กลับ

Loading