RDI Newsletter vol.1 2021
การกลั่นกรองผู้ประกอบการ UBI ปี 2564-2565 ครั้งที่ 1
RDI Newsletter vol.2 2021
ประชุมหารือแนวทางในการการดําเนินงานโครงการ UBI
C-UBI ปีงบประมาณ 2564 – 2565
RDI Newsletter vol.3 2021
ผู้บริหารและผู้ประสาน มทร.กรุงเทพ
เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
RDI Newsletter vol.4 2021
ยกระดับท่องเที่ยวเมืองรอง จ.ชุมพร
แนะใช้นวัตกรรมสกัดเย็นกาแฟพรีเมียม กระตุ้นบริโภคออนไลน์
RDI Newsletter vol.5 2021
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าพบ
นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
RDI Newsletter vol.6 2021
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าพบ
ผู้อำนวยการ อพท. (องค์การมหาชน) และ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
RDI Newsletter vol.7 2021
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้ารับโล่ขอบคุณในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”
RDI Newsletter vol.8 2021
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564
RDI Newsletter vol.9 2021
เที่ยวช้อปชิม เยือนถิ่นสองพี่น้อง ส่องแดนสุพรรณบุรี

กลับ

Loading