RDI Newsletter vol.1 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการสนุนเสริมการบริการจัดการแผนงานวิจัย

RDI Newsletter vol.11 2022
สัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ(TRM-Day)
RDI Newsletter vol.2 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง
RDI Newsletter vol.12 2022
รองอธิการบดีฯเข้าร่วมรบผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวง อว.
RDI Newsletter vol.3 2022
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ให้คำปรึกษา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งฝอยสับปะรดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

RDI Newsletter vol.13 2022

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ระยะที่2

RDI Newsletter vol.4 2022
งานทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา
จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

RDI Newsletter vol.14 2022

มทร.กรุงเทพ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยระบบ BCG

RDI Newsletter vol.5 2022
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ให้คำปรึกษาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ

RDI Newsletter vol.15 2022

หน่วยบ่มเพาะฯ มทร.กรุงเทพ
ลงพื้นที่สถานประกอบการ “ไอ้บ่าว”

RDI Newsletter vol.6 2022
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาลงพื้นที่สถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง”ลุงอ้วน”
RDI Newsletter vol.16 2022
หน่วยบ่มเพาะฯ มทร.กรุงเทพ
ลงพื้นที่สถานประกอบการ “ลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ”

RDI Newsletter vol.7 2022
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานวิจัย
RDI Newsletter vol.8 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
RDI Newsletter vol.9 2022
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. เยี่ยมชมโครงการ U2T พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
RDI Newsletter vol.10 2022
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UTK-BI) มทร.กรุงเทพประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3 / 2565

กลับ

Loading