RDI Newsletter vol.1 2023
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี
 
RDI Newsletter vol.2 2023
พิธีลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยนวัตกรรมและวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยเกริก
 
RDI Newsletter vol.3 2023
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ มทร.กรุงเทพ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา
ผู้ประกอบการ”ปลาสลิดบางบ่อแม่นิตยา”
 
RDI Newsletter vol.4 2023
บันทึกความเข้าใจ (MOU)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กับ TIFAC-CORE Research Center, Vellore Institute of Technology(VIT)
 

RDI Newsletter vol.5 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้าร่วมแสดงผลงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

 
RDI Newsletter vol.6 2023
ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ดุกอุ๊ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แสดงผลงานใน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566
 
RDI Newsletter vol.7 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 

กลับ