ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซ์้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

  • ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  • แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • Loading