เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

 31 total views

 31 total views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดทำ”คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย”

 45 total views

 45 total views