ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการของโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ Early Stage

 37 total views

 37 total views

กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

 300 total views

 300 total views